آیا پوتین تنها فردی است که می تواند ترامپ را در مورد برجام متقاعد کند؟

آیا پوتین تنها فردی است که می تواند ترامپ را در مورد برجام متقاعد کند؟

المانیتور:
🔹آیا پوتین تنها فردی است که می تواند ترامپ را در مورد برجام متقاعد کند؟