مراکز درمانی بروجرد با کمبود ۱۰۰ پرستار مواجه هستند

مراکز درمانی بروجرد با کمبود ۱۰۰ پرستار مواجه هستند

رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد گفت: بیمارستان های این شهرستان در بخش های مختلف درمانی با کمبود ۱۰۰ پرستارمواجه هستند.

کامران سبزیان درگفت وگو با ایرنا افزود: هم اکنون ۴۳۰ پرستار در بخش های مختلف بیمارستان های دانشگاهی شهرستان بروجرد فعالیت دارند که وجود این تعداد پرستار با استانداردهای موجود فاصله زیادی دارد.

وی اظهارکرد: استاندارد فعالیت پرستار براساس نرم کشوری ۱/۲ است که دربروجرد این رقم ۹ دهم می باشد.
رئیس شبکه بهداشت ودرمان بروجرد با اشاره به راه اندازی بخش داخی و آی سی یو بیمارستان آیت الله بروجردی بیان کرد: این بیمارستان دارای ۵۴ تخت بیمارستانی است که امیدواریم با جذب پرستاربتوان بخشی از کمبود نیروی پرستار آن را برطرف نمود.
سبزیان بیشترین کمبود پرستار در بروجرد را مربوط به بخش های مراقبت های ویژه، داخلی، جراحی مردان و اورژانس اعلام کرد و ادامه داد: در حال حاضر در سه بیمارستان چمران، امام خمینی و آیت الله بروجردی ۳۲۴تخت بیمارستانی وجود دارد.
وی گفت: دانشکده پرستاری بروجرد هم اکنون دارای ۱۶۰ دانشجوست که برخی از این افراد بومی و مابقی غیر بومی هستند.
رئیس شبکه بهداشت ودرمان بروجرد افزود: امسال ۹ پرستارنمونه استانی، ۹ پرستارنمونه شهرستانی و پنج پرستارپیشکسوت نیزتقدیرخواهد شد.