نامه فریبرز محسنی به نماینده محترم شهرستان بروجرد جناب آقای گودرزی

نامه فریبرز محسنی به نماینده محترم شهرستان بروجرد جناب آقای گودرزی

به نام خداوند لوح وقلم
انتشارنامه آقای عباس گودرزی نماینده محترم خطاب به وزیرآموزش وپرورش درخصوص مدیریت شهرستان بروجرد مرابرآن داشت تانکاتی هرچندمختصررادراین خصوص متذکرشوم:
۱_بی شک وظیفه ذاتی نمایندگان وضع قوانین ونظارت مستمرجهت حسن اجرای آن می باشدکه بی شک نظارت بردستگاه های اجرایی نیزدراین قالب تعریف می گردد.
۲_ازسوی دیگرقانون گذاربه موجب اصول یکصدم تایکصدوششم قانون اساسی نظارت بردستگاه های اجرایی راازوظایف شوراهانیزدانسته است.
۳_اینک ونظربه بندهای فوق پیشنهادمی نمایم تاجهت هرچه پویاترنمودن نظارت بردستگاه های اجرایی شهرستان بروجردوجلوگیری ازموازی کاری یاخنثی نمودن کارهای یکدیگرکارگروهی باعضویت دونماینده محترم مجلس ونمایندگانی ازشورای شهریاشهرستان تشکیل تا به صورت منسجم وهماهنگ وبابرپایی جلسات منظم نسبت به ایفای این نقش مهم جهت خدمت هرچه بهتربه مردم شریف این کهن دیاراقدام گردد.
۴_اینک وبه عنوان احدی از اشخاص حقوقی که قانون به حقیراجازه نظارت واظهارنظردرجمیع اموراجرایی راداده وباتوجه به آنکه همه خانواده های مابه دلیل داشتن دانش آموزان یا معلمین به صورت مستقیم درگیرخدمات آموزش وپرورش می باشیم ضمن ابرازارادت وسپاس به پاس زحمات برادرعزیزم جناب آقای گودرزی درباب نامه اخیرایشان معتقدم که این نامه فاقدانصاف لازم درخصوص خدمات مدیریت وپرسنل محترم آموزش وپرورش بروجرد می باشدچراکه ضمن نادیده گرفتن زحمات خادمان بروجرد دراین مجموعه حساس:اولا بااشاره به جابجایی دومدرسه بایکدیگرکه درجهت استفاده بهینه ازفضای فیزیکی بوده یاتغییروجابجایی یک مدیرمدرسه که جزء بدیهیات اختیاری رئیس اداره می باشد انتخاب خوبی جهت گنجاندن درنامه ای آن هم درسطح مکاتبه باوزیرنداشته اند،ثانیابیم آن می رودکه نادیده انگاشتن تلاش های شبانه روزی جناب آقای روزبهانی مدیرخوش خلق وپرهیزگار اداره آموزش وپرورش وهمکاران خدومش درفرصت کوتاه استقرارخدای ناخواسته موجب دلسردی ایشان گرددثالثاحقیربه عنوان قطره ای ازدریای موج خیزخادمان این مردم خودشاهدم که درفرصت کوتاه مدیریت، این برادرعزیزمان مصداق بارزمدیری عملگراونه شعارگرابوده وبارهادراین زمان کوتاه جهت احقاق حقوق وارتقاءجایگاه آموزش وپرورش این دیار به لحاظ نرم افزاری وسخت افزاری راه پرپیچ وخم پایتخت ومرکزاستان راطی وبحمدالله موفقیت هایی نیزداشته که پیشنهادمی نمایم ایشان خودبه بهانه هفته دولت که درپیش است گزارش مبسوطی تقدیم مردم نمایدچراکه بیان این خدمات دراین مجال نمی گنجد
۵_بی شک وازآنجا که درسال های پیش برآموزش وپرورش این دیارفرهنگی صدمات فراوانی واردآمده که دراوج آن شاهدقتل مظلومانه معلم آن هم درکلاس درس بوده ایم مارابیش ازپیش به این مهم رهنمون می گرداندکه اولین لازمه خروج ازچنین شرایط اسف باری وجود نگاهی فرهنگی وپرورشی درمدیریت این مجموعه می باشدآنچه که البته نقطه قوت برادرعزیزمان جناب آقای روزبهانی می باشد
۵_اینجانب به عنوان خادم کوچک مردم بزرگ بروجرد همه عزیزان حقیقی وحقوقی راجهت رساندن آموزش وپرورش بروجرد به روزهای اوج خوددعوت به همکاری بااین نهادتاثیرگذارمی نمایم.
درپایان باتکرارمجدد پیشنهاد خود ازمحضرنمایندگان محترم شهرستان جهت ایجادکارگروه موردنظرجهت پویاترودقیق ترنمودن امرنظارت بردستگاه های اجرایی دعوت، امیدوارم بتوانیم درکوران این تلاش هابه شعارپرشعورامسال یعنی«اقتصادمقاومتی،تولیدواشتغال»جامه عمل بپوشانیم.
ایام عزت مستدام
فریبرز محسنی منتخب مردم شریف بروجرددرشورای شهرپنجم